Englantilainen häälehti valitsi porvoolaiskuvaajan maailman parhaiden joukkoon

Porvoolainen paikallislehti Itäväylä teki jutun koskien valokuvaamistani ja nimeämistäni 25 :n maailman parhaan hääkuvaajan joukkoon. Lue juttu kokonaisuudessaan täältä >>

 

Tässä Mia Smolanderin kirjoittama artikkeli ja kysymykset, jotka hän minulle esitti:

  

POR­VOO Va­lo­ku­vaa­ja Lily Chris­ti­na ali­as Mia Ko­po­nen ra­kas­taa rak­kaut­ta ja ku­vaa mie­lel­lään häi­tä.

Eng­lan­ti­lai­nen hää­leh­ti Des­ti­na­ti­on Wed­dings and Ho­ney­moons Ab­ro­ad va­lit­si si­nut yh­dek­si maa­il­man 25 par­haas­ta hää­ku­vaa­jas­ta. Mil­tä tämä tun­tuu?

– Tämä on ihan äly­tön jut­tu! He bon­ga­si­vat mi­nut ne­tis­tä toi­sen hää­sai­tin kaut­ta, jos­sa on pal­jon hää­ku­vaa­jia ym­pä­ri maa­il­maa. He pi­ti­vät ku­vie­ni eloi­suu­des­ta ja vä­reis­tä. Sa­noi­vat, et­tä so­vin hy­vin hei­dän leh­ten­sä aja­tus­maa­il­maan.

hääkuvaus, wedding photography, weddings, wedding portrait, hääkuva, häät, hääpotretti, bröllop, bröllopsfotograf, lily christina photography, hääkuvaaja uusimaa, hääpotretit, portrait, wedding photographer, finnish photographer, häät porvoo, Hääkuvaus uusimaa, hääkuvaaja uusimaa, hääkuvaaja helsinki, häävalokuvaus helsinki, häävalokuvaaja, häävalokuvaaja HELSINKI, häävalokuvaaja porvoo, hääkuvaaja porvoo, weddings in finland, valokuvaus porvoo, valokuvaaja porvoo, Mia Koponen, valokuvaaja Mia Koponen, Mia Koponen Porvoo, hirvihaaran kartano, häät hirvihaaran kartano,

Työs­ken­te­let tai­tei­li­ja­ni­mel­lä Lily Chris­ti­na, mis­tä se tu­lee?

– Asuin Es­pan­jas­sa sil­loin, kun aloin ku­vaa­maan ja ku­vit­te­lin asu­va­ni siel­lä lo­pun ikää­ni. Jo­ten ha­lu­sin kan­sain­vä­li­sen ni­men. Mum­mo­ni nimi on Lil­ja ja toi­nen ni­me­ni on Kris­tii­na, niin yh­dis­tin ne kan­sain­vä­li­se­nä ver­si­o­na.

hääkuvaus, wedding photography, weddings, wedding portrait, hääkuva, häät, hääpotretti, bröllop, bröllopsfotograf, lily christina photography, hääkuvaaja uusimaa, hääpotretit, portrait, wedding photographer, finnish photographer, häät porvoo, Hääkuvaus uusimaa, hääkuvaaja uusimaa, hääkuvaaja helsinki, häävalokuvaus helsinki, häävalokuvaaja, häävalokuvaaja HELSINKI, häävalokuvaaja porvoo, hääkuvaaja porvoo, weddings in finland, valokuvaus porvoo, valokuvaaja porvoo, Mia Koponen, valokuvaaja Mia Koponen, Mia Koponen Porvoo

Mikä te­kee va­lo­ku­vaa­jas­ta hy­vän hää­va­lo­ku­vaa­jan?

– Mi­nus­ta tun­tuu to­del­la lä­hei­sel­tä hää­pa­rin kans­sa hää­päi­vän ai­ka­na. Hyvä ku­vaa­ja us­kal­taa ja saa pa­rin ren­tou­tu­maan. Sil­loin pää­see ui­maan hie­nos­ti ti­lan­tei­siin. Ai­tous ja vä­lit­tö­myys ovat tär­kei­tä. It­se näy­tän ai­na päi­vän ai­ka­na ku­via hää­pa­ril­le, kos­ka he ovat usein alus­sa epä­var­mo­ja ja ajat­te­le­vat, et­tä ei­vät näy­tä hy­väl­tä ku­vis­sa. Kun näy­tän heil­le ku­via vä­lis­sä, he huo­maa­vat, et­tä ku­vat näyt­tä­vät­kin ki­voil­ta ja us­kal­ta­vat ren­tou­tua. Sit­ten he läh­te­vät luot­ta­maan ku­vaa­jaan ja syn­tyy ai­to­ja ti­lan­tei­ta.

hääkuvaus, wedding photography, weddings, wedding portrait, hääkuva, häät, hääpotretti, bröllop, bröllopsfotograf, lily christina photography, hääkuvaaja uusimaa, hääpotretit, portrait, wedding photographer, finnish photographer, häät porvoo, Hääkuvaus uusimaa, hääkuvaaja uusimaa, hääkuvaaja helsinki, häävalokuvaus helsinki, häävalokuvaaja, häävalokuvaaja HELSINKI, häävalokuvaaja porvoo, hääkuvaaja porvoo, weddings in finland, valokuvaus porvoo, valokuvaaja porvoo, Mia Koponen, valokuvaaja Mia Koponen, Mia Koponen Porvoo

Mikä on pa­ras­ta häi­den ku­vaa­mi­ses­sa?

– Tyk­kään su­per­pal­jon ih­mi­sis­tä ja rak­kaus on iha­na asia. Hää­päi­vä on kuin juh­laa it­sel­le­ni­kin. Tot­ta kai sii­nä jou­tuu tsemp­paa­maan ja kan­ta­maan ras­kas­ta ka­lus­toa koko ajan mu­ka­na, mut­ta se on sil­ti juh­laa. Työt al­ka­vat vas­ta juh­la­päi­vän jäl­keen, kun ve­täy­dyn sä­le­kaih­ti­met sul­jet­tui­na tie­to­ko­neen ää­reen.

En­tä mikä on haas­ta­vin­ta?

– Se, et­tä se on ai­nut­laa­tui­nen päi­vä, ei sovi sös­siä. Pi­tää ol­la bac­ku­pin bac­kup.

hääkuvaus, wedding photography, weddings, wedding portrait, hääkuva, häät, hääpotretti, bröllop, bröllopsfotograf, lily christina photography, hääkuvaaja uusimaa, hääpotretit, portrait, wedding photographer, finnish photographer, häät porvoo, Hääkuvaus uusimaa, hääkuvaaja uusimaa, hääkuvaaja helsinki, häävalokuvaus helsinki, häävalokuvaaja, häävalokuvaaja HELSINKI, häävalokuvaaja porvoo, hääkuvaaja porvoo, weddings in finland, valokuvaus porvoo, valokuvaaja porvoo, Mia Koponen, valokuvaaja Mia Koponen, Mia Koponen PorvooMitä hää­pa­rin pi­tää huo­mi­oi­da häi­tä suun­ni­tel­les­sa va­lo­ku­vaa­jan kan­nal­ta?

– Pot­ret­tei­hin pi­tää va­ra­ta ai­na­kin tun­ti ja ot­taa huo­mi­oon siir­ty­mä­a­jat. Kaik­ki muu on ku­vaa­jan pään­vai­vaa.

hääkuvaus, wedding photography, weddings, wedding portrait, hääkuva, häät, hääpotretti, bröllop, bröllopsfotograf, lily christina photography, hääkuvaaja uusimaa, hääpotretit, portrait, wedding photographer, finnish photographer, häät porvoo, Hääkuvaus uusimaa, hääkuvaaja uusimaa, hääkuvaaja helsinki, häävalokuvaus helsinki, häävalokuvaaja, häävalokuvaaja HELSINKI, häävalokuvaaja porvoo, hääkuvaaja porvoo, weddings in finland, valokuvaus porvoo, valokuvaaja porvoo, Mia Koponen, valokuvaaja Mia Koponen, Mia Koponen Porvoo

Kuin­ka si­nus­ta tuli va­lo­ku­vaa­ja?

– Has­sun yh­teen­sat­tu­man kaut­ta. Nel­jä vuot­ta sit­ten ke­säl­lä os­tin en­sim­mäi­sen järk­kä­rin blo­gi­a­ni var­ten. Olin tosi in­nois­sa­ni ku­vaa­mi­ses­ta, otin ku­via blo­gia var­ten lä­hin­nä it­se­lau­kai­si­mel­la. Sit­ten ka­me­ra va­ras­tet­tiin, ei­kä mi­nul­la ol­lut va­kuu­tus­ta. Se oli ai­ka kal­lis, jo­ten tein pää­tök­sen, et­tä jos vie­lä jos­kus os­tan järk­kä­rin, en has­saa mon­taa tu­hat­ta sii­hen, et­tä otan vain sel­fie­tä. Jos os­tan ka­me­ran, ku­vaan sil­lä ihan oi­ke­as­ti. Niin sit­ten tein, os­tin ka­me­ran ja aloin Es­pan­jas­sa asu­es­sa­ni har­joit­te­le­maan.

Miaus´life – blogin kuvia muutaman vuoden takaa

Mitä ky­syi­sit it­sel­tä­si?

– On­ko tämä kaik­ki työn­te­ko oi­ke­as­ti niin kan­nat­ta­vaa? On, kos­ka ra­kas­tan tou­hu­a­mis­ta ja te­ke­mis­tä. Tot­ta kai on tär­ke­ää, et­tä on myös va­paa­ta. Jos mi­nul­la on kak­si va­paa­päi­vää, alan heti toi­se­na päi­vä­nä miet­tiä mitä voi­sin teh­dä. Kun teen töi­tä, jos­ta hur­jas­ti tyk­kään, se on kan­nat­ta­vaa.

FAK­TA­LAA­TIK­KO
Mia Ko­po­nen
* Nai­nen Lily Chris­ti­na Pho­tog­rap­hyn ta­ka­na.
* Asuu Por­voos­sa mie­hen­sä ja kah­den lap­sen­sa kans­sa.
* Mia on myös tans­si­ja ja tans­si­kou­lu­y­rit­tä­jä.

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

HEI YSTÄVÄT

Mukavaa kun löysit blogiini! Blogista pääset kurkkimaan töitäni, vapaa-ajan puuhastelujani, sekä lukemaan valokuvaamisesta yleisesti. Toivottavasti viihdyt!

KATEGORIAT

VIIMEISIMMÄT ARTIKKELIT

Menu